Archive for September, 1993

Selling the AmigaHASP prototype and distribution rights to Aladdin

Tuesday, September 21st, 1993

לכבוד:

אלאדין

לידי:

ינקי מרגלית

ינקי שלום,

בהמשך לשיחתנו, אנו מקבלים את הערותיך והשגותיך לגבי הצעתנו האחרונה ומבקשים לסכם את
תנאי התשלום הבאים:

1. עם חתימת ההסכם, ישולמו 12,000$ במזומן.

2. לאחר הכנת אב­טיפוס חומרה + תוכנה, ישולמו 2,000$ נוספים.

3.בתור מנגנון להבטחת המוצר, אנו מציעים ש­10,000$ הנותרים ישולמו לאחר קבלת אישור מהדילר או הדילרים הראשונים
על  תקינות המוצר כאשר מינימום ההזמנות יעמוד על סך של 2,000 יחידות.

            בברכה,

            מיכאל האפרתי

Advertisements